อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กิจกรรมเด่น เน้นวิชาการ