ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสิริอร จันทรงกุล
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
25 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
15 ก.พ. 65 เกียรติบัตรอบรมการใช้งานด้านระบบมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย (MOE) นานาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2564
9 ธ.ค. 64 โล่รางวัลรองผู้อำนยการสถานศึกษาดีเด่น ประเทศ สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 2/2564
22 ก.ย. 65 เกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง เขต/จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2/2564
1 ก.พ. 65 เกีรติบัตรโครงการสร้างสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) ประเทศ สำนักงานข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 2/2564