ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวรัศมี เทียมแสง
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูรัศมี เทียมแสง 2/2563
22 มี.ค. 64 SAR ครูรัศมี เทียมแสง 2/2563
11 ก.ย. 64 SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1/2564
11 ก.ย. 64 นำเสนอ SAR 1/2564 ครูรัศมี เทียมแสง 1/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
19 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2/2564
15 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ กระทรวงศึกษาธิการ 2/2564
10 ก.พ. 65 เกียรติบัตร อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2/2564