ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางศิริภร วาลมูลตรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2/2563
30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรการอบรม 2/2563
30 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
22 ก.ย. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาค สพฐ. 2/2564
1 มี.ค. 65 รางวัลคนดีศรีมหาสารคาม 2564 เขต/จังหวัด สกสค. จ.มหาสารคาม 2/2564
29 ก.ค. 64 เกียรติบัตรเข้าร่วมประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม 1/2564
5 มี.ค. 65 เกียรติบัตรการประกวดทักษะทางภาษาไทย เขต/จังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2/2564