• คณิตศาสตร์พื้นฐาน - ครูสุพัตรา ไพรลิน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค23101)

คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน   รหัสวิชา  ค 23101                                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
ภาคเรียนที่  1                                                    จำนวน  60   ชั่วโมง   1.5  หน่วยกิต
***************************************************************************************************
          เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ประยุกต์ใช้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวและระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ผิวของพีระมิด  กรวย  และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง  และประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
          เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา  พัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
 
รหัสตัวชี้วัด
          ค 1.2   ม.3/1  ,  ม.3/2 
          ค 1.3   ม.3/2 ,  ม.3/3                              
          ค 2.1   ม.3/1 ,  ม.3/2
 
รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด