• ภาษาอังกฤษพื้นฐาน - ครูดวงเพ็ญ อันธิแสน
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31101)

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รหัส อ 31101 / อ 31102  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เวลา  40 ชั่วโมง  จำนวน 1.0 หน่วย     ภาคเรียนที่ 1

 
               ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำอธิบาย คำบรรยายน้ำเสียง ความแตกต่างด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี อ่านออกเสียงบทอ่านได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียงและเหมาะสมกับเนื้อหาที่อ่าน ตีความ วิเคราะห์ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดี จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อต่าง ๆเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและสวัสดิการ การศึกษาและอาชีพ การซื้อขาย ลมฟ้าอากาศ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ภาษาตามมารยาททางสังคม สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล แสดงความคิดเห็น ความต้องการ อธิบาย บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้และให้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยี สื่อการเรียนทางภาษา และผลจากการฝึกทักษะต่าง ๆ แสวงหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง สามารถนำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็น เหตุการณ์ต่าง ๆ ในท้องถิ่น นำเสนอบทกวีหรือบทละครสั้น  เปรียบเทียบและนำความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ไปใช้อย่างมีวิจารณญาณ
               โดยใช้กระบวนการทางภาษาและเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษ ในการแสวงหาความรู้ เพื่อขยายโลกทัศน์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าสู่สังคมและอาชีพ สามารถใช้ภาษาสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆตามสถานการณ์ในสถานศึกษาและชุมชน
 

 
 
 
ตัวชี้วัด 
 
ต 1.1 ม 4-6/1 . ต 1.1 ม 4-6/2
ต 1.2 ม 4-6/1 ต 1.2 ม 4-6/2
ต 1.3 ม 4-6/1
ต 2.1 ม 4-6/1
ต 3.1 ม 4-6/1
 
รวม 7 ตัวชี้วัด