• สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.5/1-5/4 - ครูศุฑาวัฒน์ ไชยสา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170