เอกสารเผยแพร่ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

 

# วันที่ รายการ เทอม ปี เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 23 ก.ค. 65 ใบประกาศ สมศ.รอบ 4 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
2 23 ก.ค. 65 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR2564 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
3 23 เม.ย. 65 มาตรฐานที่ 3 การะบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 2564 ปฐมวุฒิ บุตรศรี
4 25 มี.ค. 65 SARยงยุทธ 2 2564
5 24 มี.ค. 65 ใบเกียรติบัตร คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 2 2564 อุษณารมณ์ บุญตาแสง
6 1 ก.พ. 65 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงาน 2 2564 ธัญญาณี ดีพลงาม
7 7 ก.ย. 64 มาตรฐานที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
8 7 ก.ย. 64 รายงานมาตรฐานที่ 3 1 2564 รัตนา สุทธิธรรม
9 30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.3 1 2564 ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
10 12 พ.ค. 64 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
11 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรแข่งขันสภานักเรียน 2 2562
12 30 มี.ค. 64 เกียรติบัตรชนะเลิศสภาดีเด่น 2 2563
13 22 มี.ค. 64 งานนำเสนอ นางสาววิภาพร แก่นนาคำ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
14 25 มี.ค. 65 SAR ปีการศึกษา 2563 ครูวิภาพร แก่นนาคำ 2 2563 วิภาพร แก่นนาคำ
15 22 มี.ค. 64 SARครูยงยุทธ 2 2563
16 22 มี.ค. 64 นำเสนองานครูยงยุทธ 2 2563
17 22 มี.ค. 64 SAR ครูธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม
18 22 มี.ค. 64 นำเสนองาน นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม 2 2563 ธัญญาณี ดีพลงาม