ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

54 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

10 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

64 คน

รวมทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ

0 คน

รวมวันนี้

ตรวจสอบรายชื่อ
# วันที่ ระดับ ม.1 ระดับ ม.4 รวม
1 9 เมษายน 2565 01 1
2 13 มีนาคม 2565 40 4
3 12 มีนาคม 2565 61 7
4 11 มีนาคม 2565 60 6
5 10 มีนาคม 2565 167 23
6 9 มีนาคม 2565 221 23
# เลขที่ ชื่อ-สกุล ชั้น แผน ประเภท วันที่สมัคร
1 65100322 นายชัชพล ประทุมมัง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนเดิม วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 16.38 น.
2 65100321 เด็กหญิงทิพมาลา ใจหวัง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 14.45 น.
3 65100320 เด็กชายสิทธิศักดิ์ วันดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 12.54 น.
4 65100319 เด็กหญิงกัญญาวีร์ คุณมั่น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.33 น.
5 65100318 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร แซ่กวาง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 08.46 น.
6 65100317 เด็กหญิงปวริศา ปิดจังถาโน มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 21.08 น.
7 65100316 เด็กหญิงภัทรวดี อันธิชัย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 16.10 น.
8 65100315 เด็กหญิงอรวรรณ เกียรติขจรฤทธิ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 14.58 น.
9 65100314 เด็กหญิงวรัทยา แก่นวงษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.47 น.
10 65100313 เด็กชายธนโชค ทบพวก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 11.09 น.
11 65100312 เด็กหญิงกาญจน์ติมา แทนหลาบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.31 น.
12 65100311 เด็กชายวชิรวิทย์ โทรเลข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 08.12 น.
13 65100310 เด็กหญิงฑิญาดา แก้วสุกใส มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.12 น.
14 65100309 เด็กชายธีรภัทร จันทราเทพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.54 น.
15 65100308 เด็กชายวีรวิชญ์ มะธิมาปะเข มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.56 น.
16 65100307 เด็กหญิงวรรณรัตน์ กงไกร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
17 65100306 เด็กหญิงวีรภัทร นามวิเศษภักดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.21 น.
18 65100305 เด็กหญิงศุภิดา สุขสานติ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.27 น.
19 65100304 เด็กหญิงอาริยา แสนตำแย มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 22.39 น.
20 65100303 นางสาวศราสิณี ทุมดี มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 21.47 น.
21 65100302 เด็กชายนันทิพัฒน์ พิษณุ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ต่างจังหวัด วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.21 น.
22 65100301 เด็กหญิงกัลยรัตน์ หลาบมาลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 20.21 น.
23 65100300 เด็กชายธีรภัทร ทบวัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 16.06 น.
24 65100299 เด็กหญิงจรรยพร อัญมิตร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.51 น.
25 65100298 นายพีรวัฒน์ เที่ยงดีฤทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.40 น.
26 65100297 เด็กหญิงนรินทิรา ปิดตาละโพธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 15.19 น.
27 65100296 เด็กหญิงนงนภัส คงพึ่งทรัพย์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.07 น.
28 65100295 นางสาวชนกสุดา พันสีลา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.02 น.
29 65100294 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีจันทร์ลักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.52 น.
30 65100293 นายกฤษกวินทร์ ตรีไมราช มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.37 น.
31 65100292 เด็กหญิงอารียา ดิษฐ์กระโทก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.28 น.
32 65100291 เด็กชายอติชาติ ทบพักตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.25 น.
33 65100290 เด็กชายธนพล ประทุมโม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.13 น.
34 65100289 เด็กหญิงจิราวรรณ โนนทะจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.40 น.
35 65100288 เด็กหญิงภูริดา แซกรัมย์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.27 น.
36 65100287 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เทียงดี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.27 น.
37 65100286 เด็กหญิงนิชานันท์ พุทธสม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.13 น.
38 65100285 เด็กหญิงพลอยไพลิน บุญญาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.05 น.
39 65100284 เด็กหญิงณัฐพร คำจันทร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.57 น.
40 65100283 เด็กหญิงณัฐริกา พูลพิพัฒน์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.49 น.
41 65100282 เด็กหญิงณัฐกมล พิมพ์มะละ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.47 น.
42 65100281 เด็กหญิงประภานิช คุณแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.45 น.
43 65100280 เด็กชายธีรเดช อุดทะปา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป นอกเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.57 น.
44 65100279 เด็กชายอภิชิต พุดสี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.26 น.
45 65100278 เด็กหญิงกิรชญา ตุ้ยมูลตรี มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 18.10 น.
46 65100277 เด็กหญิงสุธินันท์ โพธิ์สว่าง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 17.22 น.
47 65100276 เด็กหญิงนภัสกร ชูพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ต่างจังหวัด วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.31 น.
48 65100275 เด็กหญิงภาวิดา ที่ดินดำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.31 น.
49 65100274 เด็กหญิงสุกานดา บุญคุ้ม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 16.23 น.
50 65100273 เด็กชายเสรฏฐวุฒิ ระหารนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.47 น.
51 65100272 เด็กชายศัตรัศมิ์ มุ่งชู มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.29 น.
52 65100271 เด็กชายศราวุธ นามนอก มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.14 น.
53 65100270 เด็กหญิงกมลนิตย์ ดวงจันทร์หอม มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.08 น.
54 65100269 เด็กชายนันทิพัฒน์ ประวันนา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.
55 65100268 เด็กหญิงปุณยวีร์ ภะวะพินิจ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.51 น.
56 65100267 เด็กชายวีรากร มาตรา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.38 น.
57 65100266 เด็กชายกิตติวัฒน์ พิมพ์เบ้าทำ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.58 น.
58 65100265 เด็กหญิงอริสา ศิลา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.18 น.
59 65100264 นายธนากร สะภา มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนอื่น วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.03 น.
60 65100263 เด็กชายวรภัทร โคตรทอง มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.58 น.
61 65100262 เด็กหญิงรุ้งจิรา พัดทะอำพัน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.39 น.
62 65100261 เด็กชายณัฐกิตติ์ ฤทธินาคา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.06 น.
63 65100260 เด็กชายนัทธวัฒน์ ลิ้มวงค์วิรัช มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 08.32 น.
64 65100259 เด็กหญิงอภิสรา ปะสาวะกา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ในเขตพื้นที่บริการ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 07.56 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์