ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน ภวนันท์ชัย 2/2563
22 มี.ค. 64 รายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
11 มี.ค. 64 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards เขต/จังหวัด สพม.มค. 2/2563
1 ก.พ. 64 Model teacher โครงการพัฒนาชุมชนแก่งการเรียนรู้ (PLC) ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บ.เชฟรอน 2/2563
1 ก.พ. 64 Buddy teacher โครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ บ.เชฟรอน 2/2563