ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 4 5
ข้าราชการครู 30 63 93
พนักงานราชการ 1 5 6
อัตราจ้าง 3 8 11
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 34 74 108
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 41 84 125
รวมทั้งหมด 41 84 125