ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
3 นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
4 นางกุสุมา โรจนกร รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
5 นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ