ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายนิยันตร์ ถาแสง รองผู้อำนวยการ
3 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
4 นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
5 นางกุสุมา โรจนกร รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
6 นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ