ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายทรงศักดิ์ ชาวไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายปฏิภาณ ปะติเก ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
3 นายเกรียงไกร บุญตาแสง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
4 นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
5 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
6 นายสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
7 นายไพบูลย์ ลือทองจักร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
8 นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
9 นายเจริญ ปินะถา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
10 นายภัทรพล ไปเจอะ ครู
11 นายจักฤษณ์ นามภักดี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
12 นายนิรันดร์ อันทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
13 นายวีรศักดิ์ จันเสนา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
14 นายพัทธนัย อวิรุทธพาณิชย์ ครู
15 นายพรชัย นามภูษา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
16 นายนัฐพล หาญสำโรง ครู
17 นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์ ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
18 นายจักรพงษ์ แทบทาม ครู
19 นายสาคร แสนยากุล ครู
20 นายธวัชชัย บัวหอม ครู
21 นายกิตติกุล แก้วกาหลง ครู
22 นายปฐมวุฒิ บุตรศรี ครู
23 นายศุฑาวัฒน์ ไชยสา ครู
24 นายภวนันท์ชัย สวัสดิ์สละ ครูผู้ช่วย
25 นายเอกสิทธิ์ แดงนา ครูผู้ช่วย
26 นายศตวรรษ สัตถาผล ครู
27 นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา ครูผู้ช่วย
28 นายวรัทภพ ศรีวรรณะ ครูผู้ช่วย
29 นายกฤตนัย โคตรสพล
30 นายกิตติศักดิ์ สุมนนอก
31 นายธนูศิลป์ แสนมาโนช
32 นายณัฐรุจ อาษาพา
33 นายพิศุทธิ์ ลงคำ
34 นายจำรัส ประทังวา
35 นายศุภลักษณ์ วงชารี
36 นายพรชัย เอลาวัลย์
37 นายบุญชู จำเริญดี
38 นายไพรัตร์ พาคาม
39 นายสุเทพ ยะโส
40 นายนรินทร์ ภูปา
41 นายวาทิตย์ พลคิด นักศึกษาฝึกสอน
42 นายนันธวัฒน์ เขตชมภู
43 นายราชพิชญ์ เรียบร้อย
44 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองดวง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
45 นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
46 นางกุสุมา โรจนกร รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
47 นางนงนุช นามภูษา รองผู้อำนวยการชำนาญการ
48 นางแพรทอง ผาสุขเลิศ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
49 นางวชิรภรณ์ เทียบเพชร์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
50 นางสาวคำไพ จะโนรัตน์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
51 นางสุนิสา สวัสดิ์ทอง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
52 นางมนทกานต์ คำยา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
53 นางลำใย นามวิชา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
54 นางจาฬุพรรณ เค้าคำ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
55 นางนิรพร จันทรเสนา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
56 นางประภัสสร ปะวะโท ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
57 นางสฐาปณีย์ โสภณอดิศัย ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
58 นางแสงเดือน โยมไธสง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
59 นางศศิธร พาบุ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
60 นางรัชนี เปาะศิริ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
61 นางลดารัตน์ แพร่เมือง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
62 นางดวงเพ็ญ อันธิแสน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
63 นางสาวปัทมาพร นนทะสี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
64 นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
65 นางนุชรินทร์ ปินะกาตาโพธิ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
66 นางปิยนาถ ภิบาลจอมมี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
67 นางศุภลักษณ์ ทิพย์วงศา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
68 นางสุรางค์ ประทุมเมศ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
69 นางอรุณี มะทิตะโน ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
70 นางธรรมภรณ์ ปักกาเร ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
71 นางรัตนา สุทธิธรรม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
72 นางพิชญ์สิรี พิไลวงศ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
73 นางนิภาพร เทียบพิมพ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
74 นางสาวอุษณารมณ์ บุญตาแสง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
75 นางนิจพร จันทรดี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
76 นางสาวศุกภลักษณ์ พุดตาเต
77 นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
78 นางเพียร ประจันศรี ชำนาญการพิเศษ
79 นางสาวรัศมี เทียมแสง ครู
80 นางสาววิสุณีย์ ทศราช ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
81 นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
82 นางสาวพยอม ภูหัวไร่ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
83 นางสาวจริยา มีโชค ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
84 นางสาวสุลัดดา อะเวลา ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
85 นางศิริภร วาลมูลตรี ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
86 นางสาวปราณี นิตยะ ครู
87 นางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ
88 นางสาวปัทมาภรณ์ บุดสี ครู
89 นางสาวศรัญญา มหาอ้น
90 นางชัดชนพ คุณโกทา ครู
91 นางกัญญ์ณพัชญ์ วงค์หนายโกฎ ครู
92 นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ ครู
93 นางสาวชาริยา แสนขอมดำ ครู
94 นางสาวจรรยา มาตย์งามเมือง ครู
95 นางสาววรงค์พร จันทะสาร ครู
96 นางสาววิภาพร แก่นนาคำ ครู
97 นางอริญชยา ยันต์รัมย์ ครู
98 นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน ครู
99 นางสาวกานต์มณี บุญมี ครู
100 นางศริญญา โชควัฒนาสิทธิกูล
101 นางสาวสุมาภรณ์ ยศสุนทร
102 นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ ครูผู้ช่วย
103 นางสาวธัญญาณี ดีพลงาม ครูผู้ช่วย
104 นางสาวมนิดา บุญยัสสะ ครูผู้ช่วย
105 นางสาวกาญจนา พิมพ์แสง
106 นางสาวยุภาดา สุดา
107 นางสาวอนุสรา สุธรรมมา
108 นางสาวอารีญา ศรีสุโน
109 นางสุธาสินี บุญมา
110 นางจรุพรรณ ขุนหาร
111 นางเกศรินทร์ เปการี พนักงานราชการ
112 นางนิจภารัตน์ คอนหาว พนักงานราชการ
113 นางสาววิมล พัฒนเพ็ญ
114 นางสาวสุพัตรา ไพรลิน
115 นางสาววรรณวิภา บัวละคร ครูอัตราจ้าง
116 นางขนิษฐา ประศรีหาคลัง
117 นางสาววาทินี รัตหน
118 นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณวิจิตร
119 นางสาวพวงทอง ภูตาเลิศ
120 นางสาวปาริฉัตร พาคาม
121 นางสาวสุภัชรี โพธิ์คำ
122 นางสาวชนากานต์ ต่อพันธ์ ครูพี่เลี้ยง
123 นางประยัติ ประทุมเทา
124 นางบุญร่วม ปิดตังถาเน
125 นางสาวสุมินตรา ไกรวงษ์
126 นางสาวอนุสรณ์ สายไพสงค์
127 นางสาวณภัชนันท์ บัณดิษฐ นักศึกษาฝึกสอน
128 นางสาวทิพย์สุดา งามสีทา
129 นางสาวกาญจนา มะสีผา
130 นางสาวศิริลักษณ์ จันทะบูรณ์