ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางอริญชยา ยันต์รัมย์
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองานSARอริญชยา ยันต์รัมย์ 2/2563
22 มี.ค. 64 นำเสนองานอริญชยา ยันต์รัมย์ 2/2563
30 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2/2564
30 มี.ค. 65 SAR อริญชยา 2564 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร