ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 2/2563
22 ม.ค. 65 งานนำเสนอการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายครูผู้สอน นางสาวนิศารัตน์ พวงเกตุ 1/2564
2 เม.ย. 66 SAR 2/2565 2/2565

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร คุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 26 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม 2/2564
22 ม.ค. 65 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2/2564
19 ก.พ. 65 เกียรติบัตรงาน Clean Energy Teacher Showcase ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2/2564