ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์
ตำแหน่ง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนอฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2/2563
22 มี.ค. 64 SAR ฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์ 2/2563
30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.3 1/2564
30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 1.1.4 1/2564
30 ส.ค. 64 คำสั่งที่ 534/2564 งานประกันคุณภาพ 3.6 1/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร