ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจุรีรัตน์ เทียงคำ
ตำแหน่ง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 รายงงานผลการปฏิบัติงาน 2/2563
22 มี.ค. 64 งานนำเสนอผลการปฏิบบัติงาน 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร