ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวกาญจนา พิมพ์แสง
ตำแหน่ง
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
1 ม.ค. 13 รายงานผลการปฎิบัติงาน SAR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2/2564
1 ม.ค. 13 นำเสนอ SAR เขต/จังหวัด สพม.มหาสารคาม 2/2564