ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางแพรทอง ผาสุขเลิศ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2/2563
23 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร