ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายมีเดช พันธผล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (2530-2532)
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร