ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสุนิสา สวัสดิ์ทอง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2563 2/2563
22 มี.ค. 64 SAR ครูสุนิสา 2-63 2/2563

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร