ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางลำใย นามวิชา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
23 มี.ค. 64 นำสนอลงาน ลำใย นามวิชา 2/2563
23 มี.ค. 64 sar ลำใย นามวิชา 2/2563
9 ก.ย. 64 แก้ไขชื่อรายการ 1/2564
28 มี.ค. 65 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร