ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2563
23 มี.ค. 64 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2563
24 มี.ค. 65 SAR ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2564 2/2564
24 มี.ค. 65 นำเสนองานธวัชชัย ฝ่ายพลแสน 2/2565 2/2564
27 ก.ย. 65 รายงาน PA ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ปี 2565 1/2565

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
23 เม.ย. 62 เกียรติบัตร OBEC AWARD ระดับชาติ ประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2/2561