ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 บอร์ดนำเสนอผลงานรองไผ่ล้อม บุษมงคล 2-2563 2/2563
22 มี.ค. 64 นำเสนอผลการปฏิบัติงานนางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2/2563
22 มี.ค. 64 2563-2 SAR นางสาวไผ่ล้อม บุษมงคล 2/2563
24 มี.ค. 65 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
24 มี.ค. 65 รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2564 2/2564

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
22 พ.ย 63 การประชุมการสร้างเครือข่ายวิชาการครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอผลงานวิชาการครู สควค. 2563 ภาค ศูนย์เครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2/2563
16 มี.ค. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต/จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 2/2563
22 พ.ย 64 กรรมการตัดสินการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ประเทศ สพฐ. 2/2564
1 เม.ย. 24 โล่ห์รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปี 2563 ประเทศ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.)และ สพฐ. 2/2564
10 ธ.ค. 64 รางวาลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเทศ สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และ กระทรวงศึกษาธิการ 2/2564