ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางชนิสรา ดวงบุบผา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (2545-2553)
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร