ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
ตำแหน่งครู
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ
22 มี.ค. 64 นำเสนองาน ครูเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2/2563
23 มี.ค. 64 SAR นางเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ 2/2563
30 มี.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0
24 พ.ค. 64 แก้ไขชื่อรายการ 0/0

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร
1 ก.พ. 64 เกียรติบัตรโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ด้านการจัดการเรียนรู้ ประเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2/2563