• คณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูเกศฎาภรณ์ สิงห์สุพรรณ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง จำนวนเต็ม


1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง


2. ข้อใดเป็นจำนวนเต็ม


3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ


4. ข้อใดไม่ใช่จำนวนเต็ม


5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ


6. ข้อใดต่อไปนี้เป็นจำนวนเต็มลบ


7. จำนวนเต็มลบข้อใดมีค่ามากที่สุด


8. จำนวนเต็มลบข้อใดมีค่าน้อยที่สุด


9. จำนวนใดต่อไปนี้มีค่ามากกว่า -5


10. จำนวนในข้อใดต่อไปนี้นับเพิ่มขึ้นทีละ 2


ชื่อ-นามสกุล :
ชั้น :
เลขที่ :
 
ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :
 

เข้าดู : 1118 ครั้ง