• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูเสถียร ทามแก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับรสบทประพันธ์

นักเรียนทำแบบทดสอบได้ที่นี้

1. รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 มีรหัสวิชาว่าอย่างไร


2. จากคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง


3. รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 มีกี่หน่วยการเรียน


4. . รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบ่งออกเป็นกี่สาระ


5. ข้อใดไม่ใช่สาระของภาษาไทย


6. ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่นำมาเรียนในภาคเรียนที่ 1 มีกี่ตัวชี้วัด


7. ?การพูดในโอกาสต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์?อยู่ในสาระใด


8. . เวลาเรียนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ของรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีกี่คาบ


9. อัตราส่วนคะแนน ก่อนสอบกลางภาค : กลางภาค : หลังกลางภาค : ปลายภาค คือข้อใด


10. อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค คือข้อใด


ชื่อ-นามสกุล :
ชั้น :
เลขที่ :
 
ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :
 

เข้าดู : 683 ครั้ง