• ภาษาจีนพื้นฐาน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - ครูธวัชชัย บัวหอม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

การเข้าชั้นเรียน google classroom นักเรียนชั้น ม.1

การเข้าห้องเรียน google classroom นักเรียนชั้น ม.1 รหัสเข้าห้องเรียน  

                                          

เข้าดู : 673 ครั้ง