• ดนตรี ม.5 - ครูสำเร็จ เทียงดีฤทธิ์
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

คำอธิบายรายวิชาดนตรี ม.5

คำอธิบายรายวิชาดนตรี

 

รายวิชาดนตรี                                                                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา ศ32101                                                                                                            จำนวน 20 ชั่วโมง

 

      ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย นำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของดนตรีไทย และดนตรีสากลในยุคสมัยต่างๆ เปรียบเทียบลักษณะเด่นของดนตรีและประเมินคุณภาพของการแสดงออกของผลงานดนตรี เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ประวัติสังคีตกวีลักษณะเด่นของดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม  บทบาทของดนตรีไทยในการสะท้อนแนวคิด ค่านิยมความเชื่อของสังคมในงานดนตรี แนวทางและวิธีการในการส่งเสริมอนุรักษ์ เห็นประโยชน์และคุณค่ารู้รักษามรดกของชาติสืบไป

      โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์ ศึกษาค้นคว้า จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อภิปรายรายงานสรุปนำเสนอจดบันทึก เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถคิดวิเคราะห์ สามารถสื่อสารมีสุนทรียภาพที่ชื่นชม มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักความเป็นไทยเห็นประโยชน์และคุณค่าอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย นำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน นำไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และใช้ในชีวิตประจำวันยึดหลักความพอเพียงตามความคิดอิสระอย่างสร้างสรรค์ ร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ด้วยความชื่นชมและเห็นคุณค่า

 

ตัวชี้วัด

ศ 2.1 ม.4-6/7, ม.4-6/8

ศ 2.2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/5

    

      รวม 7 ตัวชี้วัด


เข้าดู : 1957 ครั้ง