• ทัศนศิลป์. ม. 1 - ครูเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

กำหนดการสอน ม. 1 ทัศนศิลป์ ศ21102

กำหนดการสอน
รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ 21102)                                                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
ภาคเรียนที่  1จำนวน 0.5  หน่วยกิต                                                                                  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  
จำนวนชั่วโมง
20
คะแนนก่อนสอบกลางภาคเรียน
25
คะแนนสอบกลางภาคเรียน
25
คะแนนสอบหลังภาคเรียน
30
รวมคะแนนสอบระหว่างภาค
80
คะแนนสอบปลายภาคเรียน
20
รวม
100
ศ 1.1  ม.1/1
ศ 1.1  ม.1/3
ศ 1.1  ม.1/2
ศ 1.1  ม.1/4
ศ 1.1  ม.1/5
ศ 1.1  ม.1/6
2
2
2
2
2
3
5
5
5
5
 
5
5
5
5
5
5
-
-
-
-
-
5
5
10
10
10
10
10
-
-
-
-
-
       5
10
10
10
10
10
15
ศ 1.2  ม.1/1
ศ 1.2  ม.1/2
ศ 1.2  ม.1/3
2
3
2
    10
5
5
         5
5
5
15
10
10
   รวม  9   ตัวชี้วัด 20 25 25 30 50 20 100
     
     
     
          
 

เข้าดู : 574 ครั้ง