• วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) ม.4 - ครูรัศมี เทียมแสง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1


1. ชีววิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด


2. การสืบพันธุ์ข้อใดเป็นการสืบพันธุ์แบบมีเพศ


3. พืชชนิดใดที่ใช้อายุขัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง


4. พืชที่มีกิ่งก้านสาขายืดยาวออกไปเรื่อยๆ และมีรากที่แตกแขนงไปตามพื้นดิน ถือว่าเป็นการเจริญของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเพราะเหตุใด


5. กระบวนการใดพบเฉพาะในสิ่งมีชีวิต


6. สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดย


7. สิ่งมีชีวิตข้อใดอายุขัยสั้นที่สุด


8. การสืบพันธุ์ของไวรัสแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตพวกอื่น คือข้อใด


9. ข้อใดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปลา


10. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์


ชื่อ-นามสกุล :
ชั้น :
เลขที่ :
 
ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :
 

เข้าดู : 19551 ครั้ง