• วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา) ม.4 - ครูรัศมี เทียมแสง
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1


1. ชีววิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด


2. การสืบพันธุ์ข้อใดเป็นการสืบพันธุ์แบบมีเพศ


3. พืชชนิดใดที่ใช้อายุขัยเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง


4. พืชที่มีกิ่งก้านสาขายืดยาวออกไปเรื่อยๆ และมีรากที่แตกแขนงไปตามพื้นดิน ถือว่าเป็นการเจริญของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเพราะเหตุใด


5. กระบวนการใดพบเฉพาะในสิ่งมีชีวิต


6. สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดย


7. สิ่งมีชีวิตข้อใดอายุขัยสั้นที่สุด


8. การงอกใหม่ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดจัดว่าเป็นการสืบพันธุ์


9. ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มจำนวนภายในคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ ๆ ไวรัสคอมพิวเตอร์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ เพราะเหตุใด


10. ชื่อวิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตในด้านใด


11. ข้อใดคือคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต (1) การสืบพันธุ์ (2) การเคลื่อนไหว (3) การหายใจ (4) ต้องการสารอาหารและพลังงาน


12. ยานอวกาศที่ส่งไปดาวอังคารได้เก็บวัตถุที่เชื่อว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลับมายังโลก ถ้านักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบวัตถุนั้น หลักฐานใดที่แสดงว่าวัตถุนั้นเป็นสิ่งมีชีวิต


13. การศึกษาสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น วิทยาเอนโดคริน (endocrinology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด


14. การศึกษาชีววิทยานำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง (1) ด้านการแพทย์ (2) สิ่งแวดล้อม (3) สาธารณสุข (4) การเกษตร


15. แขนงวิชาข้อใดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


16. วิชาชีววิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด


17. การกำจัดของเสียที่เป็นของเหลวโดยเฟลมเซลล์ (flame cell) นั้นพบได้ในสัตว์พวกใด


18. สัตว์ชนิดใดที่มีอวัยวะขับถ่ายของเสียเกี่ยวข้องกับส่วนของทางเดินอาหารมากที่สุด


19. สิ่งมีชีวิตพวกไหนที่แตกหน่อไม่ได้


20. สิ่งมีชีวิตที่ regeneration ไม่ได้คือข้อใด


21. การสืบพันธุ์ของไวรัสแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตพวกอื่น คือข้อใด


22. ลักษณะการคุมกำเนิดที่ยังไม่ยอมรับกันและผิดกฎหมายด้วย คือการคุมกำเนิดแบบใด


23. ข้อใดเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเจริญ


24. ในวันที่อากาศร้อนและอากาศชื้นเรามักจะรู้สึกอึดอัดเพราะเหตุใด


25. ข้อใดเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปลา


26. ในขณะที่ทำกิจกรรม ?ไข่จม ? ไข่ลอย? มานะกล่าวว่า ?อะไรทำให้ไข่ไก่ลอยได้? มานี กล่าวว่า ?เกลือน่าจะทำให้ไข่ไก่ลอยน้ำได้? คำกล่าวของมานะ ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใด


27. ในการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก


28. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์


29. ในการออกแบบการทดลองต้องออกแบบให้สอดคล้องกับสิ่งใดมากที่สุด


30. มานี กล่าวว่า ?เกลือน่าจะทำให้ไข่ไก่ลอยน้ำได้? คำกล่าวของมานี ตรงกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใด


ชื่อ-นามสกุล :
ชั้น :
เลขที่ :
 
ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :
 

เข้าดู : 32681 ครั้ง