• การงานอาชีพ - ครูวิมล พัฒนเพ็ญ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
 
รายวิชาการงานอาชีพ ง.31102                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4                                               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 0.5  หน่วยกิต
 
          ศึกษา วิเคราะห์ อธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเอง ในฐานะสมาชิกของ
ครอบครัว โรงเรียน และสมาชิกของชุมชน ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ หลักการ
วิธีการ กระบวนการทำงาน การดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านและโรงเรียน การจัดและตกแต่งบ้านและ
โรงเรียน การเลือกใช้ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การถนอมอาหาร เพิ่ม
มูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้วยการแปรรูป งานดอกไม้สดของไทย
          โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการ
ทำงานและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
          เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ กระบวนการในการ
แก้ปัญหา ในการทำงาน มีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยที่ดีใน
การทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 
รหัสตัวชี้วัด
ง 1.1 ม. 4/1 , ม.4/2 , ม. 4/3 , ม.4/4 ,ม. 4/5, ม. 4/6 ,ม. 4/7
รวมทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด
 
 

เข้าดู : 664 ครั้ง