• ช่างผลิตภัณฑ์วัสดุจากท้องถิ่น - ครูมนิดา บุญยัสสะ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

บทที่ ๑ ความสำคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น

http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">https://drive.google.com/file/d/1AH6DvElEmO1w-NQzNvmLWcY8Va7tloBP/view?usp=sharing

" />http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="https://drive.google.com/file/d/1AH6DvElEmO1w-NQzNvmLWcY8Va7tloBP/view?usp=sharing

" type="application/x-shockwave-flash">

บทที่ 1 ความสำคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น    
       
ความหมายของผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
            ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ค้นคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต
            วัสดุท้องถิ่น หมายถึง วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถนำมาผลิตหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
              ในด้านที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของมนุษย์  คือชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้ใช้สอยผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น  เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน  เช่น การนำดินเหนียวมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ปั้นหม้อดินสำหรับหุงข้าว และปั้นชามดิน สำหรับใส่อาหาร ซึ่งถือว่าเป็นประดิษฐ์กรรมชิ้นแรกของมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อการดำรงชีวิตที่ดี  ควบคู่มากับวิวัฒนาการด้านอื่นของมนุษย์
            จุดมุ่งหมายของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น
            - ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น  ทำลอบ  ทำไซไว้ดักปลา  ทำกี่กระตุกไว้ใช้ทอผ้าต่าง ๆ  เป็นต้น
            - ทำเป็นงานอดิเรก 
            - เพื่อเป็นการเสริมรายได้ในครอบครัว
            - ทำเป็นอาชีพหลัก  เช่น โครงการศิลปาชีพบางไทรได้ส่งเสริมให้คนทำงานหัตถกรรมเพื่อประกอบเป็นอาชีพหลัก
 ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น
            - สร้างนิสัยการทำงานที่มีความสุขุม  ใจเย็น รอบคอบในการทำงาน
            - มีนิสัยรักการทำงาน มีความมานะอดทนในการทำงานและรู้คุณค่าของผลงาน
            - ได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสติปัญญา
            - มีความสามารถในการพัฒนาฝีมือ
            - มีอารมณ์มั่นคง มีสมาธิ
            - สร้างความรัก  ความสามัคคีในกลุ่มและหมู่คณะ
            - ยึดเป็นอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวได้
ชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุท้องถิ่น
            - ไม้ไผ่
            - มะพร้าว
            - กล้วย
            - ผักตบชวา
            - กระจูด
            - กก
            - หวาย
            - ย่านลิเภา
            - ลาน
            - เปลือกหอย

เข้าดู : 2014 ครั้ง