• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูเสถียร ทามแก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับรสบทประพันธ์


1. รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 มีรหัสวิชาว่าอย่างไร


2. จากคำอธิบายรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง


3. รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 มีกี่หน่วยการเรียน


4. รายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งออกเป็นกี่สาระ


5. ข้อใดไม่ใช่สาระของภาษาไทย


6. ตัวชี้วัดรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่นำมาเรียนในภาคเรียนที่ 1 มีกี่ตัวชี้วัด


7. ?อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และ ลักษณะของภาษาไทยได้?อยู่ในสาระใด


8. เวลาเรียนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ของรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีกี่คาบ


9. อัตราส่วนคะแนน ก่อนสอบกลางภาค : กลางภาค : หลังกลางภาค : ปลายภาค คือข้อใด


10. อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค คือข้อใด


ชื่อ-นามสกุล :
ชั้น :
เลขที่ :
 
ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :
 

เข้าดู : 574 ครั้ง