• ภาษาไทยพื้นฐาน - ครูเสถียร ทามแก้ว
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับรสบทประพันธ์


1. ประโยชน์ที่ได้จากการท่องบทร้อยกรอง หรือ บทอาขยาน คือข้อใด ?


2. ข้อใดเว้นวรรคในการอ่านบทร้อยกรองได้ ถูกต้อง ?


3. ?กระจัดกระจาย กระเซ็นกระสาย กะปริบกะปรอย ระทวยระทด ชมดชม้อย ตะบิดตะบอย ตะบิงตะบัน? ข้อความจัดเป็นคำประพันธ์ประเภทใด ?


4. ? ขอให้เธอโปรดจำไว้เถิดว่า จะวันนี้หรือ วันหน้าหรือวันไหน แม้เวลาจะผ่านนาน เพียงใด เธอก็ยังอยู่ในใจฉันเรื่อยมา? ข้อความนี้จัดเป็นคำประพันธ์ประเภทใด ?


5. ?ขอพรพระไตรรัตน์ ดลสวัสดิมงคล ให้คู่สมรสดล จตุพรบวรศรี ครองรักครองเรือนรื่น สุขสดชื่นด้วย ไมตรี เกียรติยศปรากฏมี สืบเผ่าพงศ์มั่นคงเทอญ? ข้อความนี้จัดเป็นคำประพันธ์ประเภทใด ?


6. ?น้ำใช้ใส่ตุ่มตั้ง เต็มดี น้ำอบอ่าอินทรีย์ อย่าผร้อง น้ำปูนใส่เต้ามี อย่าขาด น้ำจิตอย่าให้ข้อง ขัดน้ำใจใคร? ข้อความนี้จัดเป็นคำประพันธ์ประเภทใด ?


7. บทร้อยกรองข้อใดให้แนวในการดำเนินชีวิต ?


8. บทร้อยกรองข้อใดให้คุณค่าด้านสุนทรียภาพเด่นชัดที่สุด?


9. บทร้อยกรองข้อใดสะท้อนให้เห็นถึงความงาม ของสถาปัตยกรรมไทย ?


10. บทร้อยกรองข้อใดให้ภาพพจน์ชัดเจนที่สุด ?


ชื่อ-นามสกุล :
ชั้น :
เลขที่ :
 
ได้คะแนน :
คิดเป็น :
ผลการสอบ :
 

เข้าดู : 6733 ครั้ง