• ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ ม.4/3 - ครูนงนุช นามภูษา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

แผนการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
Humans in space
รายวิชา เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ                                                                 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                          เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดช่วงชั้น
สาระที่ 1: ภาษาเพื่อการสื่อสาร
มาตรฐาน  ต 1.1       เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น                 อย่างมีเหตุผล
    ต 1.1 ม.4-6/4         จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
มาตรฐาน  ต 1.3        นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการพูดและการเขียน
    ต 1.3 ม.4-6/2         พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าวเหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ
สาระที่ 3: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1        ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน      
    ต 3.1 ม.4-6/1         ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน
สาระที่ 4: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.2        ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
                                     และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก
    ต 4.2 ม.4-6/1         ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
2.  ความคิดรวบยอด
การเขียนสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า/สืบค้น โดยผ่านกระบวนการทางภาษา ทักษะการคิด ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน และการเขียน

3.  สาระการเรียนรู้
3.1  ทักษะเฉพาะวิชา
        —  Language Features and Functions
                    Vocabulary:    คำศัพท์เกี่ยวกับอวกาศ
                    Function:         Expressing ideas
                                                I think…, In my point of view…, In my opinion…
        —  Language Skills
                    Speaking:        การพูดตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
                    Reading:          การอ่านเนื้อเรื่องเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม
                    Writing:           การเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักบินอวกาศ           
 
4.  ทักษะการคิด
1.    ทักษะการวิเคราะห์
2.    ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.    ทักษะการรวบรวมข้อมูล

5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.    มีวินัย
2.    ใฝ่เรียนรู้
3.    มุ่งมั่นในการทำงาน
 
6.  ชิ้นงาน / ภาระงาน
-      งานเขียนเกี่ยวกับนักบินอวกาศในหัวข้อ ‘An Astronaut’
 
  7.  การวัดและประเมินผล
7.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
             -    ตรวจแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน หน้า 9-11  
7.2  การประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะการคิด
             -    ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประเมินทักษะการคิด
7.3  การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน
             -    ประเมินงานเขียนเกี่ยวกับนักบินอวกาศในหัวข้อ ‘An Astronaut’

8.  กิจกรรมการเรียนรู้
 
8.1  ขั้นเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้เดิม
&  จุดประสงค์การเรียนรู้  -  สามารถคาดเดาเรื่องที่อ่านได้
1.     ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 8 แล้วครูถามนักเรียนว่า
               T:     What can you see in the picture?
               Ss:    An astronaut.
               T:     Give the name of the astronauts that you know.
               Ss:    Neil Armstrong, etc.
2.     ครูถามคำถาม ให้นักเรียนตอบ โดยใช้คำถามจากหนังสือเรียน หน้า 8 หัวข้อ Before you read
               -    Would you like to travel into space?
               -    Do you know who the first human in space was?
               -    How do you think the first astronaut felt during his first journey into space?
        จากนั้นให้นักเรียนเดาว่า วันนี้นักเรียนจะได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร
 
 8.2  ขั้นก่อนอ่าน
      & จุดประสงค์การเรียนรู้  -  1.   อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ได้
                                                           2.   โครงสร้างประโยคและการใช้ Past simple tense
1.      ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคำศัพท์ก่อนเรียน Pre-vocabulary (ใบงานที่ 1 ท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1) โดยครูถ่ายเอกสารแจกนักเรียนทุกคน แล้วให้นักเรียนลองจับคู่คำและความหมายที่สัมพันธ์กัน โดยครูจะเฉลยคำตอบทีหลัง
2.     ครูนำเสนอคำศัพท์จากเรื่อง Humans in space ในหนังสือเรียน หน้า 8 โดยครูพูดคำศัพท์ทีละคำ ให้นักเรียนฝึกสะกดคำ แล้วครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน ให้นักเรียนออกเสียงตามครู แล้วอ่านออกเสียงพร้อมกันอีกครั้ง

                                    spacecraft                 speed                astronaut                hero               
                                    volunteer                   space                 noise                                              
 
        จากนั้นครูยกตัวอย่างประโยคและเขียนบนกระดาน ให้นักเรียนเดาความหมายของคำศัพท์จากประโยค แล้วครูให้นักเรียนอ่านประโยคทั้งหมดพร้อมกัน
spacecraft (n.)     
                                           The astronauts travel into space by a spacecraft.
                                           speed (n.)
                                           A rocket flew at a speed of over 20,000 kilometres an hour.
                                           astronaut (n.)
                                           George wants to be an astronaut. He will travel into space.
                                           hero (n.)
                                           Superman is my favourite hero.
                                           volunteer (v.)
                                           She volunteers to help her mother do housework.
                                           space (n.)
                                           When you go to space, you cannot hear and see anything.
                                           noise (n.)
                                           When I say, you can hear my noise.
3.     นักเรียนสรุปความหมายของคำศัพท์เป็นภาษาไทยอีกครั้ง แล้วครูเขียนคำศัพท์พร้อมคำแปล ภาษาไทยลงบนกระดาน และให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน
       spacecraft      =      ยานอวกาศ                           volunteer    =      เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ
       speed              =      ความเร็ว                               space           =      อวกาศ             
       astronaut       =      นักบินอวกาศ                       noise           =      เสียง
       hero                =      วีรบุรุษ                                 
8.3  ขั้นระหว่างอ่าน
&  จุดประสงค์การเรียนรู้  -  1.   คาดเดาเหตุการณ์จากเนื้อเรื่องได้
                                                     2.   ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้
1.     นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องย่อหน้าที่ 1 ในหนังสือเรียน หน้า 8 แล้วเดาว่า ใครเป็นผู้พูดประโยคนี้ และเขาพูดประโยคนี้เมื่ออยู่ที่ไหน
2.    ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องย่อหน้าที่ 2 แล้วตอบคำถามที่ครูเขียนไว้บนกระดาน ดังนี้
               1)     Who was the first human in space?
                        (Yuri Gagarin.)
               2)     How old was he?
                        (Twenty-seven years old.)
               3)     What was the name of spacecraft which he flew around the Earth?
                        (Vostok 1.)
               4)     When did he fly around the Earth?
                        (On 12 April 1961.)
        ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถาม ให้เพื่อนในชั้นช่วยกันตรวจความถูกต้อง แล้วครูตรวจความถูกต้อง หากนักเรียนตอบไม่เหมือนกัน ครูให้นักเรียนบอกเหตุผลว่าทำไมจึงตอบเช่นนั้น และครูอธิบายนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำตอบที่ถูกต้อง
3.    ครูให้นักเรียนเดาว่าเนื้อเรื่องย่อหน้าที่ 3 จะพูดถึงอะไร หรือเกี่ยวกับใคร จากนั้นครูเขียนคำถามบนกระดาน และให้นักเรียนอ่านคำถามพร้อมกัน แล้วครูให้นักเรียนอ่านย่อหน้าที่ 3 เพื่อหาคำตอบ
               1)     Where did Yuri Gagarin come from? (Soviet Union.)
               2)     Did he go into space many times? (No.)
               3)     How did he die? (He died in a plane crash in 1968.)
        เมื่อนักเรียนอ่านเนื้อเรื่องจบแล้ว ครูให้เวลานักเรียนตอบคำถาม และช่วยกันเฉลยคำตอบ
4.    ครูให้นักเรียนเดาว่าย่อหน้าที่ 4 จะพูดเกี่ยวกับอะไร โดยครูให้นักเรียนปิดหนังสือเรียน แล้วครูเขียนประโยคแรกของย่อหน้านี้บนกระดาน ดังนี้ There were six Vostok flights. แล้วให้นักเรียนเดาเนื้อเรื่อง
5.    ครูให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องย่อหน้าที่ 4 เพื่อตรวจว่าสิ่งที่นักเรียนเดาถูกต้องหรือไม่ โดยครูชี้แนะว่าการทายไม่จำเป็นต้องถูกต้อง เป็นเพียงการคิดคาดคะเนของนักเรียนกับบริบทที่นักเรียนอ่านโดยนำความรู้เดิมของนักเรียนมาคิดวิเคราะห์กับสถานการณ์ใหม่
6.     ครูเขียนคำถามเกี่ยวกับย่อหน้าที่ 4 บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านคำถามพร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ จากนั้นให้นักเรียนตอบคำถาม
               1)     How many times Vostok 2 flew around the Earth? (Seventeen times.)
               2)     What was the name of spacecraft that took the first woman into space? (Vostok 6.)
               3)     Who was the first woman went into space? (Valentina Tereshkova.)
 7.    ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง และเขียนคำตอบลงบนกระดาน จากนั้นครูให้นักเรียนปิดหนังสือ แล้วถามว่า When the astronauts go into space they will come back alive every time? ให้นักเรียนเดาคำตอบ แล้วครูให้นักเรียนอ่านย่อหน้าที่ 5 เพื่อตรวจสอบการเดาของนักเรียน
 
 
8.4  ขั้นหลังการอ่าน
& จุดประสงค์การเรียนรู้  - 1.   เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักบินอวกาศ
                                                     2.   ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
                                                           การเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
  1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 9 ครูอธิบายคำสั่ง ดังนี้
       -     แบบฝึกหัด Vocabulary ข้อ A ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้มาเติมในประโยคให้
             สมบูรณ์ โดยดูจากความหมายของคำศัพท์ และบริบทในประโยค หรือใช้หลักไวยากรณ์
                     แล้วครูทำข้อ 1 พร้อมกับนักเรียนบนกระดานเป็นตัวอย่าง
                              Many people say that UFOs are                from other planets.
                              จากความหมายของประโยค “หลายคนบอกว่า UFO เป็น..... ที่มาจากดาวดวงอื่น”
                              ดังนั้น คำที่จะนำมาเติมต้องบรรยายถึงลักษณะของ UFO คือ spacecraft หมายถึง
                              ยานอวกาศ
       -     แบบฝึกหัด Vocabulary ข้อ B ให้นักเรียนเลือกคำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่พิมพ์
             สีฟ้าในแต่ละประโยค โดยครูทำข้อ 1 เป็นตัวอย่าง
                      When my uncle died, I volunteered to help my aunt around the house. Now I cut
                      her grass once a week.
                      จากประโยค volunteered เป็นกริยาเติม -ed และมีคำกริยา help ซึ่งหมายถึง
                      ช่วยเหลือ มาช่วยขยายความ ดังนั้นคำที่จะนำมาเติมต้องเป็นกริยาเติม -ed และ
                      สอดคล้องกับ help ดังนั้นคำตอบคือ offered หมายถึง เสนอ
       -     แบบฝึกหัด In other words ข้อ A ให้นักเรียนหาว่าจุดประสงค์หลักของเรื่อง Humans in
             space คืออะไร
       -     แบบฝึกหัด In other words ข้อ B ให้นักเรียนจับคู่ topic กับย่อหน้าที่ 1-5 จากเรื่อง
             Humans in space                       
  1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน หน้า 10 โดยครูอธิบายการทำแบบฝึกหัด ดังนี้
  • แบบฝึกหัด General understanding ให้นักเรียนพิจารณา ถ้าประโยคที่ให้มาถูกต้องตามเนื้อเรื่องให้วงกลม T (True) ถ้าประโยคที่ให้มาไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่องให้วงกลม F (False)
  • แบบฝึกหัด In detail ให้นักเรียนตอบคำถามสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่อง Humans in space
  • แบบฝึกหัด In focus ให้นักเรียนจับคู่เรียงลำดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง Humans in space
         เมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ให้ช่วยกันเฉลยคำตอบ และครูตรวจสอบความถูกต้อง
  1. ครูให้นักเรียนจับคู่อ่านเกี่ยวกับ  Anagrams ในหนังสือเรียน หน้า 11 หัวข้อ Taking you further โดยให้นักเรียนสังเกตคำศัพท์ แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมว่า Anagram คือ การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ หรือการสลับที่ตัวอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ จากนั้นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดยให้นักเรียนเขียน mini-anagram จากคำศัพท์ที่กำหนดให้ เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเขียนคำศัพท์บนกระดาน
4.     ภาระงาน (An Astronaut)
             ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ทำภาระงาน ‘An Astronaut’ โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนักบินอวกาศ มา 1 คน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และภารกิจที่เขาปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ หรือห้องสมุด จากนั้นเรียบเรียงข้อมูลและเขียนลงในกระดาษขนาด A4 พร้อมใส่ภาพประกอบ ครูให้นักเรียนนำภาระงานที่นักเรียนทำเสร็จไปติดบนบอร์ดหน้าชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ศึกษาต่อไป
 
9.  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
9.1  สื่อการเรียนรู้
1.  หนังสือเรียน Mastery in Reading 1 Unit 1 Humans in space
2.  ใบงานที่ 1
9.2  แหล่งการเรียนรู้
        1.  ห้องสมุด
        2.  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
             -  เว็บไซต์ http://www.jsc.nasa.gov/Bios/more.html
             -  เว็บไซต์ http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronauts/bio.asp
 
 ! Match the words to their definitions.
                         1.   spacecraft                                 a.     The rate at which somebody/something moves
                         2.   speed                                                 or travels
                         3.   astronaut                                   b.    A person, especially a man, who is admired by
                         4.   hero                                                   many people for doing something brave or good
                         5.   volunteer                                   c.     A vehicle that travels in space
                         6.   space                                          d.    The area outside the earth’s atmosphere where all
                         7.   noise                                                  the other planets and stars
                                                                                     e.     A person whose job involves travelling and
                                                                                            working in a spacecraft
                                                                                    f.     To offer to do something without being forced to
                                                                                            do it or without getting paid for it
                                                                                     g.    A sound, especially when it is loud, unpleasant
                                                                                            or disturbing


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าดู : 1462 ครั้ง