• ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ ม.4/3 - ครูนงนุช นามภูษา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
 
รหัสวิชา อ31205                                                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                    วิชา  ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                                  เวลา 40  ชั่วโมง                                                                            จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
คำอธิบายรายวิชา                 
                    ศึกษาการอ่าน วิเคราะห์ บทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบการทำงานของร่างกาย ปัญหาเรื่องการหายใจของคนในเมืองใหญ่ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  พลังงานทางเลือก และภัยธรรมชาติ
                    โดยใช้กลยุทธการอ่านประเภทต่างๆคือ การหาใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน (Main Idea) การแยกแยะข้อเท็จจริงกับรายละเอียด (Facts and Details) การลำดับเหตุการณ์ (Sequence of Events) การหาสาเหตุและผล (Cause and Effect) และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (Compare and Contrast) จากเรื่องที่อ่าน
                    เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะความคิดควบคู่กับทักษะการอ่านด้วยกลยุทธ์ต่างๆ แล้วสามารถนำทักษะการอ่านและการคิดไปใช้ในการตอบคำถามและเขียนบรรจุข้อมูลลงในแผนผังความคิดรูปแบบต่างๆ (Graphic Organizers) และสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล และมุ่งมั่นในการทำงาน
 
ผลการเรียนรู้
1. ระบุหัวข้อเรื่อง และจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ และตีความเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ่านด้วยการใช้กลยุทธการอ่านรูปแบบต่างๆเพื่อการสรุปหาใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน (Main Idea) การแยกแยะข้อเท็จจริงกับรายละเอียด (Facts and Details) การลำดับเหตุการณ์ (Sequence of Events) การหาสาเหตุและผลจากเรื่องที่อ่าน(Cause and Effect) และการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง (Compare and Contrast) จากเรื่องที่อ่านได้
2. อ่านและการคิดเพื่อการตอบคำถามและเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิดในรูปแบบต่างๆ (Graphic Organizers)
3. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านคิดวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่อ่าน
4. ฝึก QAR (question and answer relationship) เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ที่มาของคำตอบของแต่ละคำถาม
 
รวมทั้งหมด  4  ผลการเรียนรู้

เข้าดู : 996 ครั้ง