• ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ ม.4/3 - ครูนงนุช นามภูษา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

โครงสร้างรายวิชา

                                                                    คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม                               
 
รหัสวิชา อ31205                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                 วิชา  ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                เวลา 40  ชั่วโมง                จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนัก
คะแนน
Metal Detectors
 
ข้อ 1 2 3 และ 4 หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ : การจับใจความสำคัญที่ไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน บทอ่านนี้เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องของการตรวจจับโลหะวัตถุ และเครื่องScanner โดยใช้ทักษะการคิดควบคู่กับทักษะการอ่าน เพื่อการสรุปย่อและการหาใจความสำคัญ นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในบทอ่านเพื่อตอบคำถาม และเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิด 8 8
Respiration ข้อ 1 2 3 และ 4 หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ : โดยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและรายละเอียดในบทอ่านที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์และสุขศึกษา เกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจและปัญหาของการหายใจของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เพื่อหาข้อเท็จจริงและรายละเอียด นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำถาม และเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิด 8 8

 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนัก
คะแนน
Ships ข้อ 1 2 3 และ 4 หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ : ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลำดับเหตุการณ์ของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดควบคู่กับทักษะการอ่านโดยการลำดับเหตุการณ์ เพื่อตอบคำถาม และเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิด 8 8
Avalanches ข้อ 1 2 3 และ 4 หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ : การระบุสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในบทอ่านเรื่องความหายนะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดด้วยการให้เหตุผล เพื่อตอบคำถาม และเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิด 8 8
Alternative Fuel ข้อ 1 2 3 และ 4 หน่วยการเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ : การเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างเกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในเรื่องพลังงานทางเลือกและรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องใช้ทักษะการคิดและการอ่านเพื่อการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อตอบคำถาม และเขียนข้อมูลลงในแผนผังความคิด 8 8
สอบกลางภาค 20
สอบปลายภาค 20

เข้าดู : 988 ครั้ง