• ภาษาอังกฤษอ่านคิดวิเคราะห์ ม.4/3 - ครูนงนุช นามภูษา
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

รหัสการเข้าชั้นเรียน Google Classroom

แจ้งรหัสเข้าเรียน Google Classroom วิชา อ23205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-30มิถุนายน 2563
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ประจำปรการศึกษา 1/2563
ลำดับที่ ระดับชั้น ม. ห้อง รหัส โดย
1 4 3 3avjlji ครูนงนุช นามภูษา

เข้าดู : 514 ครั้ง