• ฟิสิกส์ - ครูธัญญาณี ดีพลงาม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาฟิสิกส์ 1 รหัสวิชา ว31101
 
ลำดับที่  
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐาน
 /ตัวชี้วัด
 
สาระ
เวลา (ชั่วโมง)
(80)
น้ำหนักคะแนน
(100)
1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ สาระฟิสิกส์ 1
ม .4/1 - ม .4/2
ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
- ธรรมชาติของฟิสิกส์
- การวัดและการบันทึกผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์
- การทดลองทางฟิสิกส์
20 10
2 การเคลื่อนที่แนวตรง สาระฟิสิกส์ 1
ม .4/3
การเคลื่อนที่แนวตรง
- ตำแหน่ง
- การกระจัดและระยะทาง
-อัตราเร็วและความเร็ว
- ความเร่ง
- กราฟของการเคลื่อนที่แนวตรง
- สมการสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรง
- การตกแบบเสรี
30 20
การวัดผลกลางภาคเรียน   20
3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
สาระฟิสิกส์ 1
ม .4/4 - ม .4/7
แรงและกฎการเคลื่อนที่
- แรง
- การหาแรงลัพธ์
- มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่
- แรงเสียดทาน
- แรงดึงดูดระหว่างมวล
- การประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่
30 30
การวัดผลปลายภาคเรียน   20
รวมตลอดภาคเรียน 80 100                                                       โครงสร้างรายวิชา
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม (ว31201)                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                                         เวลา 60 ชั่วโมง  จำนวน 1.5 หน่วยกิต
   
ที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนัก
(คะแนน)
1 สมดุลกล - สมดุลกล
- จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง
- สมดุลต่อการเลื่อนที่
- สมดุลต่อการหมุน
- เสถียรภาพของวัตถุ

1,2

12

20
2 งานและพลังงาน - งานเนื่องจากแรงคงตัว
- งานเนื่องจากแรงไม่คงตัว
- กำลัง
- พลังงานกล
- การอนุรักษ์พลังงานกล
- เครื่องกล
3,4,5,6 24 40
3 โมเมนตัมและการชน - โมเมนตัม
- แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
- การดล
- การอนุรักษ์โมเมนตัม
- การชนและการดีดตัวแยกจากกัน
7,8 12 20
4 การเคลื่อนที่
แนวโค้ง
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกลม
9,10 12 20
รวม 60 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าดู : 1045 ครั้ง