• ฟิสิกส์ - ครูธัญญาณี ดีพลงาม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

การเข้าเรียนใน Google Classroom

นักเรียนทุกคนสามารถเข้า Google Classroom เพื่อเข้าเรียนออนไลน์
รหัสการเข้าใช้งานห้องเรียนของรายวิชาฟิสิกส์
สำหรับห้อง 4/2     คือ  
7aicyi5
สำหรับห้อง 4/4     คือ  iy7nmlf
สำหรับห้อง 4/8     คือ  kc7q5z3
ซึ่งจะประกอบด้วย บทเรียน ใบความรู้ และแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ

เข้าดู : 385 ครั้ง