• ฟิสิกส์ - ครูธัญญาณี ดีพลงาม
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

กำหนดสัดส่วนคะแนน

โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน ( ว 31101 )                                                                                                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 (ห้อง 2,4,8)        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                                                          ภาคเรียนที่ 1/2563    จำนวน 2.0 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                         เวลา 80 ชั่วโมง
 
หน่วยการเรียนรู้ที่  
  ชื่อหน่วย
การเรียนรู้ที่
 
 
ผลการเรียนรู้
 
จำนวนชั่วโมง การวัดผลประเมินผล
ระหว่างเรียน กลางภาค ปลายภาค รวมทั้งหมด
K P A รวม
1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
 
1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี 20 5 3 2 10 5 - 15
2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง 5 3 2 10 5 - 15
2 การเคลื่อนที่แนวตรง 3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าแรงโน้มถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณต่างที่เกี่ยวข้อง 30 5 3 2 10 10 - 20
3 แรง และกฎการเคลื่อนที่ 4. อธิบายแรง รวมทั้งทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน 30 4 2 1 7 - 5 12
5. เขียนแผนภาพอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างที่เกี่ยวข้อง 4 2 1 7 - 5 12
6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างที่เกี่ยวข้อง 4 2 2 8 - 5 13
7. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียด
ทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ใน
กรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน
ระหว่างผิวสัมผัสคู่หนึ่งๆ และนำความรู้
เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4 2 2 8 - 5 13
รวม 80 31 17 12 60 20 20 100
 
 
กำหนดหน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และคะแนนการวัดและประเมินผล
รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม  รหัสวิชา ว31201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2
อัตราส่วนคะแนนก่อนกลางงภาค : กลางภาค : หลังกลางภาค : ปลายภาค = 30 : 20 : 30 : 20
 
หน่วยการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้ คะแนนที่ประเมิน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม รวม คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมคะแนนทั้งหมด
1
สมดุลกล
12
1. อธิบายสมดุลกลของวัตถุโมเมนต์และผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบและผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุเขียนแผนภาพวัตถุอิสระเมื่อวัตถุอยู่ในสมดุลกล และคำนวณปริมาณ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทดลองและอธิบายสมดุลของแรงสามแรง 2 3 1 6 4 - 10
2. สังเกต และอธิบายสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อแรงที่กระทำต่อวัตถุผ่านศูนย์กลางมวลของวัตถุและผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อเสถียรภาพของวัตถุ 2 3 1 6 4 - 10
 
 
 
 
 
 
 
2
งานและพลังงาน
 
 
 
 
 
 
 
24
3. วิเคราะห์และคำนวณงานของแรงคงตัว จากสมการและพื้นที่ใต้กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง แรงกับตำแหน่ง รวมทั้งอธิบาย และคำนวณ กำลังเฉลี่ย 2 3 1 6 4 - 10
4. อธิบาย และคำนวณพลังงานจลน์พลังงานศักย์ พลังงานกล ทดลองหาความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงที่ใช้ดึงสปริง กับระยะที่สปริงยืดออกและความสัมพันธ์ ระหว่างงานกับพลังงานศักย์ยืดหยุ่น รวมทั้ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างงานของแรงลัพธ์ และพลังงานจลน์และคำนวณงานที่เกิดขึ้น จากแรงลัพธ์ 2 3 1 6 4 - 10
5. อธิบายกฎการอนุรักษ์พลังงานกล รวมทั้ง วิเคราะห์และคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2 3 1 6 4 - 10
    กับการเคลื่อนที่ของวัตถุในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้กฎการอนุรักษ์พลังงานกล              
6. อธิบายการทำงาน ประสิทธิภาพและการได้ เปรียบเชิงกลของเครื่องกลอย่างง่ายบางชนิด โดยใช้ความรู้เรื่องงานและสมดุลกล รวมทั้ง คำนวณประสิทธิภาพและการได้เปรียบเชิงกล 2 3 1 6 - 4 10
 
 
3
โมเมนตัมและการชน
 
 
 
   12
7. อธิบายและคำนวณโมเมนตัมของวัตถุ และการดลจากสมการและพื้นที่ใต้กราฟ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงลัพธ์กับเวลา รวมทั้ง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงดลกับโมเมนตัม 2 3 1 6 - 4 10
8. ทดลอง อธิบาย และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการชนของวัตถุในหนึ่งมิติทั้งแบบ ยืดหยุ่น ไม่ยืดหยุ่น และการดีดตัวแยกจากกันในหนึ่งมิติซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์ โมเมนตัม 2 3 1 6 - 4 104
การเคลื่อนที่
แนวโค้ง
 
 
 
 
12
9. อธิบาย วิเคราะห์และคำนวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ 2 3 1 6 - 4 10
10. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง แรงสู่ศูนย์กลาง รัศมีของการเคลื่อนที่ อัตราเร็วเชิงเส้น อัตราเร็วเชิงมุม และมวล ของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบ ระดับ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้ความรู้การเคลื่อนที่แบบวงกลม ในการอธิบายการโคจรของดาวเทียม 2 3 1 6   4 10
รวม 20 30 10 60 20 20 100
 
 
 
 
 

เข้าดู : 446 ครั้ง