• ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) - ครูนิศารัตน์ พวงเกตุ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

- - - - - << คำอธิบายรายวิชา >> - - - - -

  คำอธิบายรายวิชา  ♦
วิชาความหลากหลายทางชีวภาพ
อ่างห้วยค้อ                                     
รหัสวิชา ว 33210      
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
                                 และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
เวลา 1 คาบ/ สัปดาห์ 20 คาบ/ ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2

          สำรวจ  อธิบาย วิเคราะห์ อภิปราย ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล  ผลที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้ การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล และอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 


เข้าดู : 183 ครั้ง