• ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) - ครูนิศารัตน์ พวงเกตุ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

- - - - - << การวัดและประเมินผล K P A >> - - - - -

  การวัดและประเมินผล K P A  

 

       รหัสตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ข้อที่

คะแนนก่อนสอบ
กลางภาค

คะแนนสอบ
กลางภาค

คะแนนหลังสอบ
กลางภาค

รวมคะแนนระหว่าง
ภาคเรียน

คะแนน
ปลายภาคเรียน

รวมคะแนน
ตลอดภาคเรียน

K

P

A

รวม

K

P

A

รวม

K

P

A

รวม

K

P

A

รวม

1 - 4

8

10

2

20

20

 

 

20

 

 

 

 

40

 

 

 

 

40

5 - 9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

15

5

30

30

 

 

 

 

60

รวม

8

10

2

20

20

 

 

20

10

15

5

30

70

30

 

 

30

100

 
 

อัตราส่วนระหว่างภาค / ปลายภาค          70 : 30

คะแนนระหว่างภาค                                 70          คะแนน

คะแนนสอบกลางภาค                             20           คะแนน

คะแนนสอบปลายภาค                            30            คะแนน

รวมคะแนนทั้งหมด                             100          คะแนน

 

เข้าดู : 122 ครั้ง