• ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) - ครูนิศารัตน์ พวงเกตุ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

- - - - - << โครงสร้างรายวิชา >> - - - - -

  โครงสร้างรายวิชา  

ลำดับที่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู้
มาตรฐาน
 /ตัวชี้วัด

สาระ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศในท้องถิ่น                           

1. สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล
2. อธิบายผลความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม
3. สำรวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ
4. วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา   

 

  • ระบบนิเวศในท้องถิ่น(อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ)
  •  การสำรวจระบบนิเวศ

10

20

สอบกลางภาค

20

2

ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหา

5. วิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
6. วิเคราะห์และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
7. วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
9. อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

  • ปัญหาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศในท้องถิ่น(อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ)
  • แนวทางการแก้ไขปัญหา

  •  

10

30

สอบปลายภาค

 

30

รวม 20 100


เข้าดู : 134 ครั้ง