• ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) - ครูนิศารัตน์ พวงเกตุ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

- - - - - << มาตรฐานรายวิชา >> - - - - -

  มาตรฐานรายวิชา  ♦
 

1.

สำรวจและอธิบายความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้อย่างสมดุล

2.

อธิบายผลความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

3.

สำรวจระบบนิเวศต่างๆ ในท้องถิ่นและอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ

4.

วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา

5.

วิเคราะห์และอภิปรายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

6.

วิเคราะห์และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7.

วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.

อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา

9.

อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

รวม  9  ตัวชี้วัด

  

เข้าดู : 144 ครั้ง