• ความหลากหลายทางชีวภาพอ่างห้วยค้อ (ว 33210) - ครูนิศารัตน์ พวงเกตุ
    โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ เลขที่ 10 ถ. นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัย ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170

- - - - - << เกณฑ์การผ่านการประเมิน >> - - - - -

  เกณฑ์การผ่านการประเมิน  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) เกรด
80 ขึ้นไป 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
ต่ำกว่า 50 0
 
ผลการเรียน ร     กรณีผู้เรียนไม่ได้วัดผลกลางภาคเรียนหรือปลายภาคเรียน
ผลการเรียน มส. กรณีผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

เข้าดู : 114 ครั้ง