เกียรติบัตร /รางวัล

 

# วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปี เทอม เอกสาร ผู้เผยแพร่
1 1 ก.พ. 64 เกียรติบัตร PLC ด้านการจัดการเรียนรู้ ช่วงโควิด กลุ่มโรงเรียน คุรุสภา 2564 2 นิรันดร์ อันทอง